Algemene Voorwaarden

Conditions Générales

General Terms and Conditions

Door het accepteren van een factuur van Belarabit BV, erkent de opdrachtgever de volgende voorwaarden als bindend voor alle diensten en producten geleverd door Belarabit BV, evenals voor alle offertes, werkzaamheden, en overeenkomsten tussen Belarabit BV en de opdrachtgever, inclusief diens rechtsopvolgers.

En acceptant une facture de Belarabit BV, le client reconnaît les conditions suivantes comme contraignantes pour tous les services et produits fournis par Belarabit BV, ainsi que pour toutes les offres, travaux et accords entre Belarabit BV et le client, y compris ses successeurs légaux.

By accepting an invoice from Belarabit BV, the client acknowledges the following conditions as binding for all services and products provided by Belarabit BV, as well as for all quotations, work, and agreements between Belarabit BV and the client, including its legal successors.

Alle tarieven en eventuele kostenramingen voor de diensten van Belarabit BV worden vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en overeengekomen. Deze afspraken vormen de basis voor de uitvoering van onze werkzaamheden en de facturatie daarvan.

Tous les tarifs et estimations de coûts éventuels pour les services de Belarabit BV sont établis et convenus à l’avance en consultation avec le client. Ces accords constituent la base de l’exécution de nos travaux et de leur facturation.

All rates and any cost estimates for the services of Belarabit BV are established and agreed upon in advance in consultation with the client. These agreements form the basis for the execution of our work and the invoicing thereof.

Indien de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht aanbrengt die leiden tot hogere kosten, zullen deze extra kosten in rekening worden gebracht. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Afhankelijk van het stadium waarin de annulering plaatsvindt, kan dit leiden tot kostenverrekening op basis van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Si le client apporte des modifications à la commande entraînant des coûts supplémentaires, ces coûts supplémentaires seront facturés. L’annulation de la commande par le client doit être faite par écrit. Selon le stade de l’annulation, cela peut entraîner une compensation des coûts sur la base des travaux déjà effectués et des coûts engagés.

If the client makes changes to the order that lead to higher costs, these additional costs will be charged. Cancellation of the order by the client must be done in writing. Depending on the stage at which the cancellation occurs, this may lead to cost settlement based on work already performed and costs incurred.

Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 150 euro verschuldigd voor administratieve kosten, los van de intresten en eventuele verhogingen zoals vermeld in deze voorwaarden. Bij betalingsachterstand wordt het totaal openstaand saldo onmiddellijk opeisbaar.

En cas de non-respect des conditions de paiement, une indemnité forfaitaire et irréductible de 150 euros pour frais administratifs est due de plein droit et sans mise en demeure, indépendamment des intérêts et augmentations mentionnés dans ces conditions. En cas de retard de paiement, le solde total dû devient immédiatement exigible.

In case of non-compliance with the payment terms, a fixed and non-reducible compensation of 150 euros for administrative costs is due by law and without the need for a formal notice, independent of the interests and increases mentioned in these conditions. In case of payment delay, the total outstanding balance becomes immediately due.

De betaling van de facturen dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij contractueel een andere betalingstermijn overeengekomen is. Deze voorwaarde geldt ongeacht de aard van de geleverde diensten of producten. Indien de betaling niet binnen deze termijn wordt voldaan, treedt de opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

Le paiement des factures doit être effectué dans un délai de 14 jours à compter de la date de la facture, sauf si un autre délai de paiement a été convenu contractuellement. Cette condition s’applique quel que soit le type de services ou produits fournis. Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, le client est automatiquement en défaut, sans qu’une mise en demeure ou une notification de défaut soit nécessaire.

Payment of the invoices must be made within a period of 14 days from the date of the invoice unless a different payment term has been contractually agreed upon. This condition applies regardless of the nature of the services or products delivered. If payment is not made within this term, the client automatically defaults, without the need for a reminder or notice of default.

Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke vertragingsinterest verschuldigd. Voor consumententransacties geldt de wettelijke rente. Voor zakelijke transacties wordt de rente berekend conform de Wet Betalingsachterstand bij Handelstransacties, zijnde de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 8 procentpunten. Deze rente wordt berekend vanaf de dag volgend op het verstrijken van de betalingstermijn tot het moment waarop het volledige bedrag is voldaan.

Dès l’entrée en défaut, le client est redevable de l’intérêt de retard légal sur le montant impayé. Pour les transactions avec les consommateurs, l’intérêt légal s’applique. Pour les transactions commerciales, l’intérêt est calculé conformément à la loi sur les retards de paiement dans les transactions commerciales, soit le taux de base de la Banque centrale européenne augmenté de huit points de pourcentage. Cet intérêt est calculé à partir du jour suivant l’expiration du délai de paiement jusqu’au moment où le montant total est payé.

From the moment of default, the client owes legal delay interest on the outstanding amount. For consumer transactions, the statutory interest rate applies. For business transactions, the interest is calculated in accordance with the Law on Late Payment in Commercial Transactions, being the base interest rate of the European Central Bank plus eight percentage points. This interest is calculated from the day following the expiry of the payment term until the moment the full amount is paid.

Mocht Belarabit BV overgaan tot het uit handen geven van de vordering aan een derde partij voor incasso, dan komen alle daarmee gemoeide kosten, inclusief buitengerechtelijke incassokosten zoals vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Si Belarabit BV passe à la cession de la créance à un tiers pour recouvrement, tous les coûts associés, y compris les frais de recouvrement extrajudiciaires tels que déterminés dans la décision sur l’indemnisation pour les frais de recouvrement extrajudiciaires, sont à la charge du client.

Should Belarabit BV proceed to hand over the claim to a third party for collection, all associated costs, including out-of-court collection costs as established in the Decision on Compensation for Out-of-Court Collection Costs, are to be borne by the client.

De debiteur heeft het recht om binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk protest aan te tekenen tegen de factuur.

Le débiteur a le droit de contester la facture par écrit dans les 8 jours calendaires suivant la réception de la facture.

The debtor has the right to formally dispute the invoice in writing within 8 calendar days following the receipt of the invoice.

De intellectuele eigendomsrechten op alle adviezen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, en overige intellectuele creaties die door Belarabit BV worden verstrekt of gecreëerd in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Belarabit BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Les droits de propriété intellectuelle sur tous les conseils, analyses, conceptions, documentations, rapports, devis et autres créations intellectuelles fournies ou créées par Belarabit BV dans le cadre de sa prestation de services appartiennent exclusivement à Belarabit BV, sauf accord explicite contraire avec le client.

The intellectual property rights on all advice, analyses, designs, documentation, reports, quotations, and other intellectual creations provided or created by Belarabit BV in the course of its service provision exclusively belong to Belarabit BV, unless explicitly agreed otherwise with the client.

In het geval van overmacht is Belarabit BV niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Overmacht omvat elke onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Belarabit BV kan worden verlangd, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, stakingen, en storingen in communicatienetwerken of infrastructuur.

En cas de force majeure, Belarabit BV n’est pas tenue de respecter toute obligation envers le client. La force majeure comprend toute circonstance imprévue qui rend raisonnablement impossible l’exécution du contrat par Belarabit BV, y compris, mais sans s’y limiter, les catastrophes naturelles, la guerre, le terrorisme, les mesures gouvernementales, les grèves et les pannes dans les réseaux de communication ou l’infrastructure.

In the event of force majeure, Belarabit BV is not obliged to fulfill any obligation towards the client. Force majeure includes any unforeseen circumstance whereby the fulfillment of the contract cannot reasonably be demanded from Belarabit BV, including, but not limited to, natural disasters, war, terrorism, government measures, strikes, and disruptions in communication networks or infrastructure.

Alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen worden beheerst door het Belgisch recht. Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is exclusief de rechtbank in het arrondissement Mechelen bevoegd.

Tous les accords et les litiges qui en découlent ou qui y sont liés sont régis par le droit belge. Pour les litiges qui ne peuvent être résolus par accord mutuel, le tribunal du district de Malines a compétence exclusive.

All agreements and any disputes arising from or related to them are governed by Belgian law. For disputes that cannot be resolved through mutual consultation, the court in the district of Mechelen has exclusive jurisdiction.

Door de factuur te accepteren, bevestigt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en daarmee in te stemmen.

En acceptant la facture, le client confirme avoir lu, compris et accepté ces conditions générales.

By accepting the invoice, the client confirms having read, understood, and agreed to these general terms and conditions.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28/05/2024.

Ces conditions générales ont été mises à jour pour la dernière fois le 28/05/2024.

These terms and conditions were last updated on 28/05/2024.